Izikolo ezikhuselekileyo ii-LGBT zoLwazi ngeSini kwiZikolo

E-Australia izimvo zesini ze-LGBT ezifundiswe abantwana ezikolweni zaqala zangeniswa kwinkqubo ebizwa ngokuba ziZikolo eziKhuselekileyo. Njengoko abazali bengakhange babambelele kwinkqubo, igama kunye nefom ezithiwe thaca kuyo itshintshe amatyeli aliqela kwaye iyaqhubeka nokwenza njalo. Iqela lemibutho eyahlukeneyo ivelise iinkqubo ezongezelelekileyo ootitshala abazisebenzisayo kwezi klasi zesini.

Ngelixa iinkqubo zeZikolo eziKhuselekileyo kusithiwa azinyanzelekanga, iingcinga zokungamanzi ngokwesini ngoku zifakiwe kwiinkqubo zethu zezeMfundo yezeSondo ezinyanzelekileyo. Sibeke izixhobo kwizixa ezininzi zale nkqubo kule ndawo ngolwazi lwakho.

Izixhobo ezikhuselekileyo zokufundisa zeZikolo.

Izikolo ezikhuselekileyo Izikolo eziKhuselekileyo Izikolo eziXhasa ukuXhasa uTitshala kunye nabazali.

Abantu bathetha ngeeNkqubo zeZikolo eziKhuselekileyo.