Trường học an toàn LGBT Tư tưởng giới trong trường học

Ở Úc, các hệ tư tưởng giới LGBT được dạy cho trẻ em ở trường ban đầu được đưa ra trong một chương trình có tên là Trường học an toàn. Khi phụ huynh phản đối chương trình, tên và hình thức mà nó được trình bày đã thay đổi nhiều lần và tiếp tục làm như vậy. Một số tổ chức khác nhau đã tạo ra các chương trình bổ sung mà giáo viên cũng sử dụng trong các lớp giới tính này.

Mặc dù các chương trình Trường học An toàn được cho là không bắt buộc, các khái niệm về tính trôi chảy của giới hiện được đưa vào các chương trình Giáo dục Giới tính của chúng tôi là bắt buộc. Chúng tôi đã đưa tài liệu từ một số chương trình này lên trang web này để biết thông tin của bạn.

Tài liệu giảng dạy trường học an toàn.

Trường học an toàn Trường học an toàn Giáo viên & phụ huynh Tài liệu hỗ trợ.

Mọi người nói về các Chương trình Trường học An toàn.