Giấy tờ chuyên nghiệp về chuyển đổi giới tính.

Người đóng góp: -

Giáo sư Dianna Kenny.

Bác sĩ William Malone.

Tiến sĩRobert Kosky.

Tiến sĩ Paul McHugh.

Giáo sư John Whitehall.