Disclaimer

Chào mừng đén với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi tuyên bố từ chối sau đây, cùng với các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi.

Thông tin trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và được cung cấp bởi stopafeschools.com. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để cập nhật thông tin chính xác và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều có nguy cơ của riêng bạn. Bạn cần phải thực hiện các yêu cầu của riêng bạn để xác định xem thông tin hoặc sản phẩm có phù hợp với mục đích sử dụng của bạn không.

Trang web này có một cơ sở dịch thuật ngôn ngữ. Không có trách nhiệm đối với tính chính xác của bất kỳ bản dịch.

Không có trường hợp chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả hoặc hư hỏng, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan, việc sử dụng trang web này .

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của stopafeschools.com. Chúng tôi không kiểm soát bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết ngụ ý khuyến nghị hoặc xác nhận các quan điểm thể hiện trong đó.

Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động tốt. Tuy nhiên, stopafeschools.com không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không khả dụng do sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Thông báo bản quyền

Trang web này và nội dung của nó là bản quyền của NGUYÊN NHÂN (Liên minh chống giáo dục tình dục không an toàn) - © 2018. Đã đăng ký Bản quyền.

Bất kỳ sự phân phối lại hoặc sao chép một phần hoặc tất cả các nội dung dưới mọi hình thức đều bị cấm ngoài những điều sau đây. Bạn chỉ có thể in hoặc tải nội dung xuống đĩa cứng cục bộ để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn chỉ có thể sao chép một số trích đoạn cho từng bên thứ ba để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ, nhưng chỉ khi bạn thừa nhận trang web là nguồn của tài liệu.

Bạn không được phép, ngoại trừ với sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi, phân phối hoặc khai thác thương mại nội dung. Bạn không được truyền nó hoặc lưu trữ nó trên bất kỳ trang web nào khác hoặc hình thức khác của hệ thống truy xuất điện tử.

[/ vc_column bản] [/ vc_column]

Dịch thuật Google

Công cụ dịch Google trên Trang web tạo ra một bản dịch dựa trên máy thống kê không được giữ lại trong hệ thống của chúng tôi. Informa, các đại lý của chúng tôi và những người cấp phép của chúng tôi không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác, tính đầy đủ hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích nào của bản dịch. Informa sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hành động, khiếu nại, tố tụng, yêu cầu, chi phí, chi phí, thiệt hại và các trách nhiệm pháp lý khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng bản dịch . Việc bạn sử dụng tính năng này tuân theo các Điều khoản này.