திருநங்கைகள் பற்றிய தொழில்முறை ஆவணங்கள்.

பங்களிப்பாளர்கள்: -

பேராசிரியர் டயானா கென்னி.

டாக்டர் வில்லியம் மலோன்.

டாக்டர் ராபர்ட் கோஸ்கி.

டாக்டர் பால் மெக்ஹக்.

பேராசிரியர் ஜான் வைட்ஹால்.