Shkollat ​​e sigurta Ideologjitë gjinore LGBT në shkolla

Në Australi, ideologjitë gjinore LGBT mësuar fëmijëve në shkolla fillimisht u dorëzua në një program të quajtur Shkollat ​​e Sigurt. Ndërsa prindërit kundërshtuan programin, emri dhe forma në të cilën ai prezantohet ka ndryshuar shumë herë dhe vazhdon ta bëjë këtë. Një numër i organizatave të ndryshme kanë prodhuar programe shtesë që mësuesit përdorin gjithashtu në këto klasa gjinore.

Ndërsa programet e Shkollave të Sigurta thuhet se nuk janë të detyrueshme, konceptet e rrjedhshmërisë gjinore tani janë përfshirë në programet tona të Edukimit Seksual të cilat janë të detyrueshme. Ne kemi vendosur materialet nga një numër i këtyre programeve në këtë faqe për informacionin tuaj.

Materiale mësimore të shkollave të sigurta.

Shkolla të sigurta Shkolla të sigurta Mësuesit dhe prindërit Materiale mbështetëse.

Njerëzit flasin për programet e shkollave të sigurta.