Kushte të përgjithshme

Mirë se vini në faqen tonë të internetit. Nëse vazhdoni të shfletoni dhe përdorni këtë faqe ju jeni duke rënë dakord të veproni në përputhje me të dhe të jeni të detyruar nga mohimi i mëposhtëm, së bashku me kushtet dhe kushtet tona të përdorimit.

Informacioni i dhënë në këtë faqe interneti është vetëm për qëllime të informimit të përgjithshëm dhe ofrohet nga stopsafeschools.com. Ndërkohë që përpiqemi ta mbajmë informatën të azhurnuar dhe korrekte, ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim ose garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë, përshtatshmërinë ose disponueshmërinë në lidhje me faqen e internetit ose informacionin, produktet, shërbimet , ose grafika të lidhura që gjenden në faqen e internetit për ndonjë qëllim. Sidoqoftë, mbështetja që vendosni në një informacion të tillë, është rreptësisht në rrezikun tuaj. Ju duhet të bëni pyetjet tuaja për të përcaktuar nëse informacioni ose produktet janë të përshtatshme për përdorimin tuaj të synuar.

Uebfaqja ka një strukturë të Përkthimit të Gjuhëve. Nuk është marrë asnjë përgjegjësi për saktësinë e çdo përkthimi.

Në asnjë rast ne do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim, duke përfshirë pa kufizim humbje, indirekte ose rrjedhimore ose dëmtim, ose ndonjë humbje ose dëmtim çfarëdo që vjen nga humbja e të dhënave ose fitimet që rrjedhin nga, ose në lidhje me, përdorimi i kësaj faqeje interneti .

Nëpërmjet kësaj faqe ju mund të jeni në gjendje të lidhni në faqet e internetit të tjera të cilat nuk janë nën kontrollin e tyre stopsafeschools.com. Ne nuk kemi kontroll mbi natyrën, përmbajtjen dhe disponueshmërinë e këtyre faqeve. Përfshirja e çdo lidhjeje nuk nënkupton domosdoshmërisht një rekomandim ose miratojë pikëpamjet e shprehura brenda tyre.

Çdo përpjekje është bërë për të mbajtur faqen e internetit dhe duke ecur mirë. Megjithatë, stopsafeschools.com nuk merr përgjegjësi për, dhe nuk do të jetë përgjegjës për, faqja e internetit është përkohësisht e padisponueshme për shkak të çështjeve teknike jashtë kontrollit tonë.

Njoftim Copyright

Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj janë copyright i SHKAKU (Koalicioni kundër edukimit seksual të pasigurt) - © 2018. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Çdo rishpërndarje ose riprodhim i një pjese ose të të gjitha përmbajtjeve në çdo formë është e ndaluar ndryshe nga sa vijon. Ju mund të printoni ose shkarkoni përmbajtjen në një hard disk vendor vetëm për përdorimin tuaj personal dhe jo-komercial. Ju mund t'i kopjoni disa ekstrakte vetëm palëve të treta individuale për përdorimin e tyre personal, por vetëm nëse e pranoni faqen si burim të materialit.

Ju nuk mundeni, përveç me lejen tonë të shprehur me shkrim, të shpërndani apo të shfrytëzoni në mënyrë komerciale përmbajtjen. Ju nuk mund ta transmetoni ose ta ruani në asnjë faqe tjetër ose në ndonjë formë tjetër të sistemit të rikthimit elektronik.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column]

Përkthime Google

Objekti i përkthimit Google në Siti gjeneron një përkthim të bazuar në statistikë, i cili nuk ruhet në sistemin tonë. Informa, agjentët tanë dhe licencuesit tanë nuk japin asnjë përfaqësim ose garanci për saktësinë, tërësinë ose përshtatshmërinë për çfarëdo qëllimi të përkthimit. Informacioni nuk do të jetë përgjegjës për humbjet, veprimet, kërkesat, procedurat, kërkesat, kostot, shpenzimet, dëmet dhe detyrimet e tjera, çfarëdo ose çfarëdo që është shkaktuar që lindin drejtpërdrejt ose indirekt në lidhje me, në lidhje me ose që dalin nga përdorimi i përkthimit . Përdorimi juaj i kësaj veçorie u nënshtrohet këtyre kushteve.