STORI Yerubatsiro. Chaiwo vanhu chaivo vakabuda mukugara iyo LGBT Life. Ivo vakave nehunyanzvi hwekupa zano, rubatsiro rwepamoyo kubva kushamwari uye mhuri uye kana zvichidikanwa, munamato. Izvi ndizvo izvo hurumende dziri kuda kurambidza, dzichivadaidza kuti kutendeuka kwokurapa.

Vanhu vana mumavhidhiyo, uyezve vamwe vanhu gumi nevaviri vanogovana nyaya dzavo dzakanyorwa pane ino peji.

Iyi yekutanga 10 miniti yemavhidhiyo ine pfupi yekubatwa kweanosvika marefu kubvunzurudza kuti ipe kukurumidza kutarisisa kwevanhu vana vanogovana nyaya zvavo nezvekubuda muhupenyu hwavo hwe LGBT. Vamwe vanotaura nezve chikamu chakapihwa "kutendeuka kurapa" chakaitwa mukuvabatsira.

Vanotaurawo nezvekurwadziswa kwavakaitirwa uye nevapi zano vekunyika vanoda kumanikidza zvavanotenda, kuyedza kusimbisa kutungamira kweungochani.

Iyo ina yakazara kubvunzana inogona kuteerera pano.

Verenga kana Teerera kune Vamwe Vanogovana Nhau Dzavo.

Andrew P.

Ndakanga ndine makore 24, pandakasvikira kuchechi yangu yekwandakanga ndichienda, kuti abatsirwe nekuora mwoyo uye kukwezva kwevamwe vanhukadzi. Ini ndakanga ndisingade kuve nehukwezva uyu kune vamwe varume. Ini ndaive neshamwari dzaive ngochani uye lesbian. Ini ndakanga ndisina nyaya navo, asi zvangu, ndaisazvida. Izvo hazvina kuenda nemusoro wangu unotenda, uye ini ndaida kuva nemukadzi nevana mune ramangwana. Saka parwendo rwangu ndakawana rubatsiro kuburikidza nekupa zano uye neminamato kumakereke akasiyana uye nemashumiro. Idzi dzaiwanikwa kuMelbourne Victoria yose. Hapana imwe yandakambosundirwa kana kuitiswa kuti ndinzwe zvakaipa nekereke idzi kana hushumiro. Vakanga vari kugamuchira vanhu veBBBT, uye vane rudo uye vakanaka, pane dzimwe nguva ndakanga ndisina chokwadi kana ivo vaizondibatsira kuchinja. Ini ndaigara ndichiratidzwa rudo uye rusununguko rwekuita chero zvandaida pamusoro pehukama hwangu hwepamoyo.

Izvi zviitiko, kuburikidza nekupa zano uye kunamatira nemakereke uye nemashumiro, zvakabatsira kushungurudzika kwangu kupera uye kwakabvisa kunetseka kwangu. Nekufamba kwenguva kukwezva kwangu kwevepamoyo zvakare kwakanyangarika. Sezvandinonyora izvi pazera re35, ndakaroora nemufaro nevana vaviri uye ndinongoda kuva nemukadzi wangu. Ini handizvidembi nekuroora uye handife ndakambo fungidzira nezvekuva nevasikana. Ini ndinoda hupenyu hwangu uye ndinoziva kuti imo nekuda kwehushumiro nemachechi, pamwe chete naMwari, zvakandichinja. Aya marudzi echiropractic ane rudo uye anobatsira. Ini handinzwisise kuti nei paine mafambiro ekuvarambidza.

Ruth E.

Izvo zvakakosha kuti isu-isu pabonde tivake vanhu vari mukutambudzika kana kurwadziwa vanokwanisa kuwana iyo yerubatsiro yatinowirirana nayo. Ini ndakatsvaga hushumiro hwechiKristu kuti vandibatsire kutarisana nekukwezva kwangu-pabonde, nekuti iwo masangano epasi haana hanya kana anopesana nechitendero kutenda, saka ini ndakanga ndisingakwanisi kuvhura zvizere navo. Neraki, ndakawana hushe hwechiKristu huchibata nekupunzika kwehukama, pasina kuedza kuvimbisa kana kumanikidza chero chinhu. Kuchengeta kwavo kwakaponesa hupenyu hwangu, kwakanyorodza nyonganiso yangu nekushushikana, zvakandipa shamwari dzekunzwisisa kuti nditaurewo, zvakadzosera hutano hwangu hwepfungwa mumakore maviri anotevera, uye isu tinoramba tichitarisana, pamusoro pe5 makore gare gare. Ndokumbirawo muite kuti vamwe vakaita seni vatore nzira yakaipa yekubuda.

Steve W.

Ini ndakatanga "kubuda" semurume ngochani mune yangu yekutanga ma20s uye kunyangwe ini ndanga ndisingade kutevedzera zvido zvangu zveungochani, zvakadaro ndakanzwa nerunyararo nechikamu icho chandaive. Nguva pfupi yapfuura, ndakasvika pakufunga uye ndikasarudza kurarama hupenyu hwekusararama uye kushandira Mwari muhushumiri hwechiKristu. Hazvina kutora nguva refu mushure mekuti ndakasangana nemusikana wechiKristu anomutsa hukombwe mukati mangu, ndakanga ndisati ndambonzwa zvisati zvaitika (kusvika panguva iyoyo ndakanga ndagara ndichizivisa kuti ndingochingoita hunhu)

Tsigiro yandakatsvaga kubva kune imwe yechechi dzangu dzekereke kuti ibatsire kuita pfungwa yeizvi zvese zvakabatsira pakuisa zvido zvangu zvebonde pane traveryory itsva. Ini ndinoda kusimbisa kuti hapana imwe nguva, mumazuva iwayo ekutanga, kana panguva dzekuraira dzakarongeka mumakore akatevera, chero maitiro ekurapa akaita seanodaidzwa kunzi 'Reparative Therapy'. Ngochani kutwasanudza yakange isiri iyo chinangwa. Mune ruzivo rwangu hapana kumbobvira kumanikidzwa, dodgy 'kudzokorora' maitiro kana mazano ekuti ini ndiedze nzira ye 'fake-it-it-you-make-it'. Zvisinei, ndakasangana nerudo rusina magumo uye rutsigiro uye kurudziro yekungopira hupenyu hwangu mumaoko aMwari (izvo ndakanga ndatoita) uye kuisa hukama hwangu naye. Ini zvino ndiri mumazuva angu ekupedzisira ma40 uye ndauya kuzodzidza kune zvisingawanzo kukurumidza kugadzirisa mune izvi mamiriro ezvinhu, asi ndinogona kutaura nemwoyo wose kuti ndinonzwa kugutsikana muhukama hwerudo uye zvepabonde nemukadzi wangu kupfuura zvawaimboita. Kubva zvino ndasvika pakudzidza kuti pane zvakawanda zvaiparira kuita kwepamoyo, izvo zvandave nemukana wekugadzirisa nekufambisa kupfuura, mikana inogona kunge yakandizunza, dai ndakarambidzwa rudzi rwe rutsigiro rwakawanikwa kwandiri. mumakore ese aya.

Ndasangana nevamwe varume nevakadzi vane humboo hwakafanana, vamwe vava shamwari dzakanaka, pamwe neavo vasina kumbonzwa kukwezva vevakaroora, asi vakasarudza kusaroora sezvandaimboita, uyezve nevamwe vakasarudza vanogamuchira maitiro avo eungochani uye vanoedza kwazvo kuyedza uye kuyananisa izvi nekutenda kwavo kwechiKristu - ndinovada vese, kunyangwe misiyano yedu mukutenda. Ini ndakaendawo kuunganidzwa kwesangano rekuregererwa nezvepabonde kubva kumativi ese enyika uye ndinogona kutaura nemwoyo wose, kuti hapana chinhu chandakaona kana kunzwa chakambove nechero kufanana neyakagadziriswa stereotypical 'Reparative Therapy' rhetoric iyo inonzi inoitwa nemapoka akadaro. Zvekare, zvakatopesana muchokwadi, pane kusimbiswa kukuru pakuzvitsaura pachavo kubva kune tsika dzakadaro.

Kusvika parizvino, ini handina kugadzira rwiyo nekutamba nezve wangu ruzivo, asi ndakawedzera kukanganiswa nekusaziva kwevamwe vevanhu vashoma vanofunga kuvhara mashumiro ekudzivirira epabonde kubva kuvanhu vanogamuchira rutsigiro, zvinova izvo kutyora kodzero yavo kuzvisarudzira! Nenzira imwecheteyo rutsigiro runofanirwa kuwanikwa kune avo vanoda kusvika pakuenderana nehukama-humwe hwekuvata navo, rutsigiro runofanira kuramba rwuchiwanikwa kune avo vangada kutevera dzimwe sarudzo. Saka, ndinonzwa ndakamanikidzwa "kubuda" zvakare, ndisisiri semurume ngochani chete. Kana vanhu vasingatendi muna Mwari kana dzidziso dzeBhaibheri, vane kodzero yekusarudza imwe nzira, asi ndapota usarambe vamwe vanhu vanoshuvira kuomerera pakutenda kwavo mukana wekusangana nechinhu chakafanana neni kana vakawana vanoda.

Andy W.

Ndokumbirawo usarambidze izvo zvauri kudaidzira kuti "Shanduko Therapy." Uri kuti zvinokuvadza uye zvinogona kuita kuti vanhu vade kuzviuraya, asi ini ndawana OPOSITE. Ini ndaishuvira uye nekuzviuraya ndisati ndapihwa zano, uye ndakadzikama uye ndafara izvozvi. Chipangamazano (kana "Shanduko Therapy") yakatarisa kuti nei ndawana vamwe varume vakanaka uye nei ndakatarisa kune vamwe vanoita zvounzenza, asi yakazoregedza kuzviona kwangu kwehurume hwangu hwakauya kubva kumatambudziko mazhinji evana. Chipangamazano chakatarisana nezvitambudzo izvi zvinoenderana nekutenda kwangu (uye zvinopesana ne LGBTQI + tsika) uye ini manje handina kupokana kwemukati, kusava nechido chekuzvikuvadza, ndinonzwa ndakachengeteka, ndine chivimbo uye ndakadzikama. Ini ndinongedza zvakananga manzwiro aya akanaka nezvekupa zano kwekuti vamwe vanganzi se "kutendeuka kurapa". Ndapota usarambidza rudzi urwu rwekupa zano.

Emma T.

Ini ndiri muKristu asi ndakasangana nekunakidzwa nebonde uye ndakabatanidzwa mune imwechete kurara kwehukama hwepamakore e4 mukutanga kwangu ma20. Semukristu, ndaiziva dzidziso yeBhaibheri nezvebonde uye hukama uye ndaida kurarama hupenyu hwairemekedza Mwari. Ndakaona nezveboka rekutsigira kwemaChristian kumaodzanyemba kweSydney kwandaigona kusangana nevamwe varume nevakadzi vechiKristu vanokwezva- vanoita zvebonde zvakadaro asi vachisarudza kurarama hupenyu nenzira yaMwari. Iri boka rekutsigira raive rinoponesa hupenyu kwandiri. Ini ndakakwanisa kutaura nevamwe vari mumamiriro ezvinhu akafanana apo ndakanga ndisingatongerwe uye ndakatsigirwa munzira yangu yakasarudzwa. Ndakakura zvakanyanya mukunzwisisa kwangu rudo rwaMwari kwandiri uye kukosha kwangu uye kukosha kwaari. Ndisati ndawana rutsigiro urwu, ndakange ndonzwa ndega, kushungurudzika uye kusava netariro, asi mushure mekupinda boka iri ndakatsigirwa ndikakurudzirwa. Ndakaenda kuboka rekutsigira sezvo ndakariwana ichibatsira uye inopa hupenyu. Ini ndobva ndaenderera mberi nekubatana kutungamira iri boka uye rimwe boka zvakare sezvandaida kutsigira nekupa tariro kune vamwe senge ndakazviitira ndega.

Ini ndinonzwisisa kuti mitemo iri kukurukurwa muVictoria inogona kudzivirira rutsigiro rwakadai kubva pamutemo mune ramangwana. Ndapota usamire mapoka ekutsigira seizvi kuti akwanise kuenderera mberi. Vanhu vane kodzero yekuzvitonga uye kusarudza nzira yakavamiririra. Ndokumbira utarise nyaya yangu uye kodzero yevanhu yekuita sarudzo-dzakasarudzika maererano nemararamiro avo. Tinoda rutsigiro zvakare.

Pete N.

Zvakandishungurudza kwazvo kunzwa nezve bhiri iri rakaiswa pamberi peparamende kuyedza uye kurambidza vanhu kutsvaga rubatsiro kubva muhupenyu hwePfambi kana hweLesbian. Ini ndinonzwisisa vamwe vanhu vakasangana nezvakaitika makore mazhinji apfuura neizvo zvinonzi nevamwe “Shanduko yekutendeuka”. Uye ndinonzwa moyo kune vanhu avo. Zvangu zveChechi zvainge zvisingaite sedzimwe nyaya dzinoita senge dziri kugadzira misoro. Ini ndinotaura semumwe munhu anga ari nhengo ye4 masangano echiKristu akasiyana pane imwe nguva ye30 gore. Uye ini ndakisiyawo Chechi kwemakore 14 kuti ndirarame hupenyu hweungochani. Uye iyi ndiyo nyaya yangu.

Ndiri pakati pe30 yangu ini ndakasiya Chechi iyi kuti ndiongorore mamiriro eungochani uye ndione kana ichazadzisa ini. Pakutanga, ndakawana mesmerized nemakirabhu ese uye nemwenje yakajeka nemapati. Yakasanganiswa nehanya dzose dzaunogamuchira kuve "mukomana mutsva" mukirabhu. Ini ndakapedza makore e14 mune iwo mararamiro uye ndakasangana nemurume anoshamisa kwazvo panguva iyoyo. Isu tanga tiri pamwe kweanopfuura makore 6. Ndichiri kumuda zvakanyanya seshamwari. Mhuri yake yaive vanhu vanoshamisa kwazvo futi. Vakandimbundira ndokundisunga pazvose zvavaiita. Ini handina kukwanisa kuvapa mhosva. Asi kunyangwe ndaive newandaishamwaridzana naye uyu aindibata samambo, ndaimuka pakati pehusiku nemisodzi mumaziso angu. Hupenyu hwandaifunga kuti hwaizondiunzira mufaro, hwakandiswededza pakadzika uye mukushungurudzika nekuti zvaisakwanisa kundipa rugare rwemukati runobva chete nekuziva Mwari. Icho chinhu chimwe chinhu chisingagone kutsanangurira mumwe munhu asina kumbove muKristu uye aive nehukama neADEP naMwari.

Mushure memakore gumi ndakatanga kutsvaga nzira yekubuda nayo. Ini pakupedzisira ndakasangana neRenew uye ndakabatana nevamwe vatungamiriri. Vakasangana neni kofi. Akandipa tariro uye kundizivisa kuti vanhu vazhinji vakanga vabuda mumararamiro aya uye vakawana rugare rwandaitsvaga. Pasina kana nguva vanhu ava vakamboedza nekushandisa simba kana kundimanikidza kuti ndichinje mararamiro angu. Zvakanga zvimwechete nekereke ina dzese dzandakapinda makore apfuura. Hapana kana mutungamiri kana munhu akambondiramba nekuti ini ndairwira neungochani. Vakasvikira kwandiri nerudo nepamunogona napo uye nekundibatsira nekunamata neni mukati menguva yerima muhupenyu hwangu. Vakagovana zvakataurwa nebhaibheri pamusoro penyaya yeungochani uye vakapira zvainge zvasarudzika. Asi zvaive kwandiri kuti ndakagamuchira meseji yacho kana kuiramba. Ndinogona chete kurumbidza vanhu vese vakasiyana uye vatungamiriri kubva kuChechi dzandaive chikamu chemakore apfuura. Uye kunyanya RENEW yekumira parutivi rwangu apo ini ndakatora mamwe makore mashanu ndisati ndafunga kusiya mararamiro. Hapana kana kamwechete pavakandimanikidza kana kundimanikidza kusiya mararamiro iwayo. Pane nguva zhinji dzaive dzavepo kunge pfudzi rekuchema pamusoro. Mumwe munhu wandinogona kudhiraivha kune aiziva zvandainetseka naye uye aigona kuzvinzwisisa. Ndinokudza avo vakamira neni panguva iyoyo yehupenyu hwangu. Pavaive vachitsungirira nekutambudzwa kwakanyanya kubva kunharaunda yeLBBTIQ.

Ndeipi kodzero iyo boka revanhu rinofanira kuedza uye BAN kwandiri kubva pakutsvaga rubatsiro kubva kune iyo mararamiro kuburikidza newavenue yandakasarudza kuenda. Kunyangwe iri kuburikidza neChechi kana rimwe sangano. Ini ndinokodzera kodzero yekusiya iyo mararamiro chero nguva yandinoda, sekufanira kwavo kurarama nazvo kana vakasarudza. Asi hapana munhu ane kodzero yekumanikidza maonero avo poindi pane imwe.

Nhasi ndiri 2 makore kubva pamararamiro uye hupenyu hwangu hwave kuita zvese zvandaishuvira kuti zvaizoita. Ndine rugare irwo, rusina munhu runogona kubvisa. Ndinozviona ndakaropafadzwa kuve nemhuri yerudo yeKereke yevakawanda vakasiyana vakamira neni vachinditsigira parwendo rwangu.

Kana vanhu vakada kurarama hupenyu hweungochani, saka ivo vanofanirwa kuve nemvumo yekuzviita. Nenzira imwecheteyo, kana vanhu vakuda kusiya iwo mararamiro, vanofanirwa kubvumidzwa kutsvaga rubatsiro neimwe nzira yavanosarudza.

Lyn B.

Ndakatanga kuenda kuhushumiri hwechiKristu mu1994 kuti nditsvage rubatsiro nechido changu chebonde chaicho chandaida. Ini ndanga ndisingade kuitawo zvebonde zvinokwezva nekuti hazvienderane nekutenda kwangu kwechiKristu uye nekuti hachisi chiziviso changu chaicho asi chakakonzerwa nezvakaitika zveupenyu hwepakutanga. Kuburikidza neshumiro iyi ndakagamuchira rubatsiro rwandaida kuti nditange kukunda kukunda kwangu uye kuwana kurapwa kwemukati. Zvakatora makore mashoma asi nerubatsiro rwehushumiro uhu uye humwe hushumiro hwechiKristu, vafundisi neshamwari dzechiKristu ini ndakakwanisa kukurira uye izvozvi ndakasununguka pakukwezva vanhukadzi. Ndine shungu kwazvo kuti rubatsiro rumwe chete urwu rungasazowanikwa mune ramangwana kune vamwe vanozvitsvaga. Nenzira yakajeka kuburikidza nerangu ruzivo uye ruzivo rwevamwe vazhinji kukunda kukunda kwakafanana kwevakadzi kunogoneka nerutsigiro rwakakodzera. Ndapota usarambe vanhu kodzero yeiyi rubatsiro uye mukana wavo wekurarama maererano nekutenda kwavo uye nekwavo kwechokwadi Mwari wakapihwa. Ndokumbirawo musavasiye vega kuti vatambure gakava iri.

Dani ézard.

Ndiri kukunyorerai kuti ndigovane uchapupu hwangu nezvezvakaitika zvakaringana nemaitiro ekutendeuka, uye kunetseka kwangu kurusununguko rwechitendero mune yakasarudzika nzira dzekutendeuka dzinorambidzwa muVictoria. Ini ndinosarudza kusazivikanwa.

Ini ndiri mukadzi weAustralia ane kukwezvana-murumekadzi anokwezva kuchengetedzwa kwerusununguko rwechitendero mune rakarambidzwa kurambidzwa kutendeukira muVictoria. Ini ndakabatsirwa kubva pane izvo zvinotsanangurwa ne Health Complaint Commissioner (HCC) se "maitiro ekushandura". Ruzivo rwangu rweizvi rwange ruve rubatsiro kubva kuvanachipangamazano vechiKirisitu "kusanganisira kuedza kubvisa zvepabonde uye / kana kudanana" Ini kune vamwe vakadzi, nerubatsiro rwekuvandudza manzwisisiro andinoita nezvebonde kuti vatevedzere tsika dzechiKristu. Ini ndakatsvaga iri zano / kuraira muNzvimbo yekuNzvimbo kwandakakurira, uye kubva kunopa kuraira kuVictoria. Ndakaona kuderera kwekuora mwoyo, kujekerwa kukuru kwepfungwa, hushamwari hwakawandisa, uye rubatsiro rwevanhu rive nani kuburikidza ne “nzira dzekutendeuka”, mune ruzivo rwangu zvinonzi nenzira dzechiKristu dzinopa zano kana kuraira. Ndiri kunetsekana kuti kurambidzwa kuchirambidzwa hakungochengetedzi avo chete vanga vaine ruzivo rwekuchinja kutendeuka, asiwo vanhu vakaita seni vakabatsirwa neruzivo rwechiKristu zvinoenderana netsananguro yeHCC yekushandura maitiro. "Ini ndinotenda nemhedzisiro inorambidzwa kuitiswa kutendeuka kurudyi rusununguko rwechitendero HAZVI kururamisirwa."

John D.

Ndakaona kuti hushumiro, 'Mvura Inogara' yaive nekubatsira zvakanyanya sezvo yaipa nzvimbo yakachengeteka uye yakatendeseka yekutaura nezve manzwiro angu echikadzi uye kuzvizivikanwa pabonde mukati mekutenda kwangu. Hushumiro uhwu uye humwe zano chaihwo pamusoro pekunetswa hwave huchibatsira zvakanyanya mukubatana kwangu sevanhu vakuru uye kuyananisa kutenda kwangu nezvandinofarira zvepabonde.

Robson T.

Pakati pemakore makumi masere ndakarariswa muchipatara chikuru chekudzidzisa kweVictorian nekuora mwoyo. Vanachiremba pakurapa pavakaziva kuti kubvira ndichiri kuyaruka ndingadai ndakasarudza kunge ndiri mukadzi pane kuti ndite murume ndakaonekwa ndine Gender Identity Disorder (GID) uye ndokurudzira kuti ndiite bonde rekuvhiyiwa patsva (SRS) senzira chete yandaizodaro kukwanisa kugadzirisa nyaya uye kurarama hupenyu hwakazadzikiswa. {Kushungurudzika hakuna kufuratirwa uye hakuchisina kugadziriswa.}

Muchipatara ndakavhurwa nhamba yakati wandei nevarapi vamwe uye vamwe nevamwe vaivapo. Yakanga zvino ichipihwa SRS 'pane ndiro' - asi ini ndakaramba. Vanachiremba vairapwa vakabva vangopererwa ndokundiburitsa muchipatara.

Ndichangodzingwa basa ndakava muKristu, zvandakanga ndichivenga chiKristu. Ndakabvuma nemufaro kutenda kwangu kutsva. VaKristu vatinonamata navo vaiwanzotya, kana zvisingaverengeki zvangu. Nekudaro, ndakazopedzisira ndawana boka diki revatendi vanonzwisisa uye vakatsigira chinzvimbo changu. Zvishoma nezvishoma, apo ini ndakaramba ndichifunga nezvekutenda kwangu, kuenderana kwechikadzi kwakadzikira.

Mumakore anotevera ndasangana nevanhu vazhinji vane zviitiko zvakafanana. Kuenda kumberi mukugadzirisa gakava ravo rechikadzi nerutsigiro rwevanhu vane pfungwa dzakafanana uye mapoka madiki - hazvireve kuti ndezvechiKristu. Mumakore iwawo ndakave nemukana wekusangana navanachiremba vane hunyanzvi vane ruzivo uye vese vesainzi vese vakasimbisa kuti hapana hunyanzvi hwesainzi hwekutsigira pfungwa yekuti mukurumbira wechikadzi unogona kungogadziriswa nekuvhiyiwa.

Nhasi, ikozvino mumakore angu makumi manomwe, ndinocherekedza nehurumende uye nemano ekuedza kusimbisa hunhu hwakadaro uye hunhu hwakafanana uye kunyaradza pamutemo vanhu vakadai uye mapoka ekupora. Kumisikidza mapoka akadaro uye vamwe vanhu vangave vakaenzana, mumaonero angu, emutemo unomanikidza nhengo dzeAdoroics Anonwe kusangana muma pubs newaini cellars.

Marie H.

Ndiri kunyora izvi kugovera nezve inoshamisa rutsigiro rwandakawana mumakore apfuura 15 makore kana zvakadaro munzvimbo yekukwezva kwangu-pabonde kukwezva. Ndakanga ndisingadi kukwezva kwehukadzi hwekuita zvepabonde kusvika kumashure sekuyeuka kwandinogona kuyeuka (pamwe kubva pazera 8 kana 9 zvirinani) uye ndakaziva kusekondari kuti idzi dzaisava manzwiro akasangana nevanhu vazhinji.

Ndakave muKristu pandakanga ndoda 20 uye nekuda kwekuvimba kwangu kwakasimba kuti ungochani hwaisave hwirongwa hwaMwari hwehupenyu hwangu ndakatsvaga rubatsiro kuti ndikwanise kubata nekukwezva kusingadiwe nemifungo yandakasangana nayo. NDINODA rubatsiro urwu uye ndinotenda zvikuru kuti ndakakwanisa kuriwana sezvo iyi yaive nguva yakaoma kwazvo muhupenyu hwangu. Ndainzwa ndarasika uye ndakavhiringidzika uye ndine mibvunzo yakawanda. Ndakanga ndaverenga mabhuku akatsanangura kuti ungochani hachisi chinhu icho iwe chaunozvarwa nacho, asi asi chimwe chinhu icho chinowanzokura kuburikidza / nekuda kwechikamu chezvimwe zvinhu muhupenyu hwako. Ndakaona kuti ichi ichokwadi muhupenyu hwangu.

Ndakashungurudzwa pabonde pandakanga ndiri 8 kana 9, ini handina kubatana zvakanaka naamai vangu uye nekudaro ndaitsvaga rudo kubva kuvakadzi vakuru, uye ini ndiina baba vaindibata nekumanikidza nekundidzora varume. Ndakaenda kuboka retsigiro iro randakawana rakanyanya kubatsira, kugona kutaura uye kufambisa nyaya idzi nevamwe vanhu vaive nenyaya dzakafanana. Ini zvakare ndakatsvaga imwe-on-one counselling, yandakazviita nekudzoka kwemakore mazhinji. Izvi zvakare zvakabetsera zvakanyanya uye kazhinji ndizvo zvandaive ndainzwa zvichisvika kwandiri mukati menguva dzangu dzakaomesesa. Ini ndakakwanisa kutaura kuvanhu vazhinji mumakereke vakanditsigira kuburikidza nerudo rwavo, munyengetero uye tsigiro.

Ndiri munhu akasiyana nhasi. Ini ndashanda kuburikidza mazhinji eaya nyaya kubva zvangu dzakare uye ndawana kurapwa kwakawanda. Ndine vamwe vanozomira neni mukutenda kwangu kwechitendero uye voramba vachindinamatira kana ndanetseka munzvimbo ino. Ndichine kukwezva -bonde kukwezva asi zvakaderera pane nyaya kwandiri nhasi kupfuura zvaive 15 makore apfuura. Hazvina kuita kunge kudya uye handiwo maitiro andinotsanangura ini. Ini ndiri muKristu kutanga nekutanga. Iye zvino ndakaroora uye ndiri kurarama hupenyu hwemuchato hunofadza.

Handizive kuti ndingadai ndakairarama sei ndisina rutsigiro rwandakawana, kubva kumachechi, vanhu nemasangano vakashanda kunditsigira munzira dzakawanda mumakore apfuura. Kune vamwe vazhinji seni vanotsvaga rutsigiro nhasi, uye vanozoutsvaga mune ramangwana. Kune vazhinji vandinoziva ivo mune gay mararamiro vasina kufara uye vangade nzira yekubuda asi vasingatendi kuti zvinogoneka nekuti yakaiswa pasi pemitsipa yedu (neLBBTQ + media / ajenda) iyo shanduko haigoneke uye kuti vanhu vanozvarwa vari ngochani, saka hapana nzira yekubuda uye vanofanirwa 'kungozvigamuchira'. Kana vanhu vakasarudza kuramba vachirarama nenzira iyi, ndiyo sarudzo yavo. Nekudaro, kana vanhu 'vakasarudza' kusiya iyo LGBTQ mararamiro uye vanoda rutsigiro kuzviita, izvo zvakare yavo (uye yangu) sarudzo.

Hatifanirwe kurambidzwa kutsvaga rubatsiro nekuti vamwe havadi kuve nerubatsiro. Hapana rutsigiro / 'kutendeuka kwekurapa' kunomanikidzwa kune chero munhu. Kana vanhu vakatsvaga rutsigiro uye vakazochinja pfungwa, vanogona kusimuka vachienda. Asi usabvisa sarudzo kune avo vedu vanoda uye vanokoshesa uye vanoda rutsigiro rwakadaro. Kana ukarega rutsigiro rwakadai zvisiri pamutemo, kusanganisira munamato, kupa zano, nezvimwewo, iwe uchazonzwa nezvevanhu vaidawo rutsigiro asi vasina kuhuwana uye vakatora hupenyu hwavo, nekuti vacharamba vakabatwa nekukwezva kwavo kwavanoda pabonde uye vanotenda kuti hapana nzira yekubuda.

Isu tinofanirwa kunge takasununguka nyika. Nekudaro, ini ndinokuteterera iwe, usarambidza aya 'marapirwo' ayo ave akanyanya kubatsira kwandiri uye kune vamwe vazhinji vandinoziva. Rega vanhu vave nerusununguko rwekusarudza kutsvaga rutsigiro kana vachishuvira. Uku kutsigirwa nerudo rwandakawana rwazove imwe yezvipo zvakakosha zvipo zvandakambogamuchira. Ndinonamata kuti vamwe vave nemikana yakafanana neyandakava nayo.

Irene C.

Ini ndinonzi Irene uye ndiri mumwe murume anodanana nemukomana. Ini ndakakurira muWestern Sydney mu80's uye ndaive ndichinetseka kuyaruka nekuda kwekushungurudzwa kwebonde kwemwana, kushungurudzwa mumuviri nekushandisa zvinodhaka uye doro zvisina mwero kubata nemhedzisiro yeizvi. Iyo mishonga uye doro zvakakonzera mamwe matambudziko; kumiswa kwechikoro (mushure mekunge chikoro changu chakandwa kunze kweSydney Art Museum pandakasvika ndakadhakwa bofu), chibharo chibharo (ndichidhakwa), ndakabudiswa mupaka yemarair (nekuda kwekudhakwa uye kukanganisa kwangu vamwe vagari / vashanyi) zvakare zviitiko zvakati wandei zvakafanana ndichikurudzirwa nechero zvinodhaka kana doro raive neshungu kwazvo muhupenyu hwangu.

Izvi zvakandichinjira pazera re19 pandakazova muKristu. Kutevera izvi ndakabatsirwa nechurch yangu ndikamira zvachose kushandisa zvinodhaka uye doro zvachose. Pandakanga ndakapfava zvakakwana ndakakwanisa kubata nhoroondo yangu iyo yandinofunga kuti yakandibata zvisizvo uye zvakakonzera nyonganiso nezve hukama hwangu hwepabonde. Chechi yangu, panguva iyoyo, yaindibatsira nekupa zano nekutsvaga zviwanikwa zvinobatsira uye hushumiro hwaigona kunditsigira kuburikidza nerwendo rwangu. Izvi zvakabatsira chaizvo, uye ndinotenda zvakaponesa hupenyu hwangu.

Mushure mekugamuchira rubatsiro urwu ndakaenda kuYunivhesiti seyakakura zera mudzidzi uye ndakapedza kudzidza, mushure memakore 4, ndine Degree muSocial Work (yekutanga kirasi inokudzwa) handitendi kuti zvingadai zvakave zvakanaka kuti ndiwane izvi ndisina tsigiro yandakawana kubva kune yangu kuchechi uye nehushumiri hwakasiyana hwechiKristu uye zviwanikwa zvakandibatsira kuti ndiite pfungwa yezvishuvo zvengochani. Rubatsiro rwandakawana rwakandibatsira kuti ndiite sarudzo ine ruzivo nezve ramangwana randaida pachangu uye rakandipa zvishandiso zvandaida kuti uzvisarudze.

Ndinotenda kuti vanhu vane kodzero yekuzvisarudzira nzira yavo uye kuti rusununguko rwekutaura uye kuwana ruzivo rwese rwakakosha. PaYunivhesiti isu taiwanzofananidza maonero akasiyana uye dzidziso, zvirokwazvo chimwe chinhu chakakosha uye hupenyu-hwekufunga sehukama hwepabonde, chinofanira kuve nemukana iwoyu. Handiti ini, semurumewo murume anokwezva muKristu, ndine kodzero yekuwana chero rutsigiro uye zvinhu zvandinowana zvichibatsira, kunyangwe zvichisiyana nemaonero anozivikanwa.

Sylvester.

Munguva pfupi yapfuura kwave kufambiswa nemasimba akasiyana siyana pamutemo kurudzi nenyika nekune dzimwe nyika kurambidza vanonzi 'kutendeuka' kana kudzoka kurapa kubatsira vanhu kuti vasiye ungochani uye kuti vasazovazve nezvido izvozvo. Ini ndinoshuvira kuendesa humbowo hwangu nezvekurapa zviwanikwa nekuti ini ndiri murume akabatsirwa zvikuru nekuzvishandisa. Dai ndairambidzwa kuita hupenyu hwangu, uye hwevamwe, hwaizotambura.

Ini ndiri mumwe munhu akasangana neakafanana-ebonde kukwezva (ungochani), uye akamborarama nenzira iyoyo kweanenge makore mashanu. Ini ndinopfuurira kuve nezvishuwo zvakadaro zvisingadiwe uye handishuvhi kugara navo. Zvikonzero zvangu zvekusada zvishuwo zvakadaro zvakare ndezvekuti 1) Ndiri muKristu uye ndinoteedzera mazwi e dzidziso dzaIshe neMuponesi wangu Jesu Kristu - inova kodzero yangu yedemokrasi uye prerogative - uye 2) nekuti pandakamboita ngochani ini ndakawana chiitiko chekuti uve nekuparadza zvakanyanya kwandiri uye kune avo vandaizviita nawo.

Kweanoda kusvika makore mashanu ndakagara ndiri ngochani inoshanda, uye ndakazorega. Nekudaro, kupesana nengano yakakurumbira, ini handina kuita iyi sarudzo nekuti ndakadenhwa; haina kugadzirwa nekuda kwe 'Homophobia' (chero zvingangoreva) haina kugadzirwa nekuti chechi yakandirwisa; uye haina kugadzirwa nekuti bhaibheri randiudza kuti ndidaro (kunyangwe icho chaive chikamu chakakosha icho) ndakamira nekuti ini pachokwadi ndakanga ndisingadi kurarama saizvozvo. Ndakaona nzvimbo yeungochani kuti inoparadza nekuti panguva yandakanga ndiri mairi, handina kuwana mufaro, kuzadzisa hukama hwepabonde, kana munhu wandinogona kugovana naye hupenyu; pachinzvimbo cheizvozvo, ini ndakawana varume vane hunyanzvi hwekuita zvepabonde nevarume vane mazita andisati ndaziva uye kwandaigara ndaityira kuti ndaigona kuzopedzisira ndapedza neHIV / AIDS. Ndakawana vanhu vaingori nehanya nezve "kurarama kwechinguva" uye zvishoma zvimwe. Nenguva iyoyo, ndakanga ndazova muranda wekuchiva uye kuzvinyudza sevamwe vanozvinyudza mutariro isina maturo yekutsvaga mumwe murume achazondipa rudo rwandaitsvaga kwazvo. Ndakava anoshaiwa zvakanyanya, narcissistic, uye udyire, uye ndakanga ndakabatikana kupomera vamwe mukutsamwa kwangu nekuda kweizvo hupenyu hwangu hwanga hwazove.

Pakupedzisira, ndakasiya izvo zvese. Iye zvino ndiri mumakore angu makumi mana uye ndakaroora ndine vana vaviri asi ndichiri kushuvira kusununguka kubva kune zvekunakidzwa nebonde izvo zvandinazvo. Kuitira kuti vandibatsire nehurume hwangu husingadiwe, ndapinda misangano yemunamato dzakasiyana siyana uye hushumiro dzechiKristu dzakazvipira kubatsira vanhu kubva muungochani. Pakupedzisira ndakasangana neChristian Therapist, wandichiri kuona, kuti andibatsire kubata nemanyawi eungochani hwangu nekuti ini ndinoshuva kusununguka pane izvo zvido. Hapana kana hushumiri uhwu uye mishonga iyi yakamboisa dzvinyiriro kwandiri kana chero munhu kuti asiye ungochani: Ini nevamwe vanoenda kwavari tiripo nokuzvidira. Uye zvinoshanda. Ini ndakazviwana, semhedzisiro yekuwana zviwanikwa zvakadaro, kurasikirwa neangu-ebonde zvinokwezva mune zvese frequency uye kuwedzera simba. Vakandibatsirawo kubata nemamwe matambudziko mazhinji sekushivirira, kutya, kusagadzikana, kusava nechokwadi, kuzvisema, kutsamwa, uye kusava netariro.

Ndinozviona zvakaoma kutenda kuti hurumende dziri kutofunga kurambidza zviwanikwa zvakadaro. Kana mumwe munhu nhasi achida kuchinja bonde ravo rekubereka, hurumende haina dambudziko neizvozvo, saka nei kurambidza kurapwa kubatsira vanhu vane vasingadiwe-humhandara kukwezva? Kana mukadzi achishuvira kuvhiyiwa cosmetic kuti achinje kumeso, nei zvisiri zvisiri pamutemo? Kana murume achida kurwisa chidhakwa uye achida kuwana chipangamazano (ino ingori imwe nzira yekurapa inorapika, kunyangwe iri zita ripi senge 'cognitive tiba'), haatenderwe kuwana rubatsiro rwaanoda here? Kana vamwe vanhu vakada kuita zveungochani uye vakadzi vanoita zvechisimba izvo zviri sarudzo yavo, uye vane rusununguko rwekutevera sarudzo iyoyo; kutaura zvazviri, kushambadzira kwengochani muSydney nguva pfupi yadarika kuri kuita chirongwa che "Gay uye Lesbian Mardi Gras" (tisingataure chirongwa che "Zvikoro Zvakachengeteka") chiri kukurudzira vanhu kuona ungochani senzira yakanaka. Saka nei hurumende iri kuedza kundimanikidza kuti ndiite dzimwe sarudzo noupenyu hwangu uye kudzikisira sarudzo dzangu? Kwandiri, izvozvo zvakanyanya kusasarura, zvisina tsarukano, uye kunyangwe nehunyengeri. Semutero uye mugari ane kodzero dzerusununguko rwekudyidzana uye kutaura, ndinotarisira kuve nekugona kurarama nenzira yandinoda, uye kuwana rubatsiro rwandinoda kuzviita. Izvo zviwanikwa hazvisi kunyima vamwe kodzero yavo yekugara muungochani sezvavanoshuvira - zviri kunditendera (nevamwe) kurarama hupenyu hwandinosarudza, husina mumwe munhu anogona kundiudza mararamiro.

Saka nekudaro ini ndinokurudzira hurumende dzose, vezvematongerwo enyika, vatungamiriri vemunharaunda uye vatongi kuti vasiye imwezve kurapa ichisiya yega nekusazviita zvisiri pamutemo, kuchengetedza rusununguko rwechitendero, uye kusasungwa kune vashoma vanoita ruzha vanhu vari kuda kurambidzwa kuita zvinhu izvo vanovenga uye havanzwisisi. Kana kurambidzwa kwakadaro kukaitika hakuzove kungoita kurapwa zvisiri pamutemo, asi zvichazvibira ini nevamwe kuita sarudzo dzechokwadi dzekuzvitonga nezvedu pamusoro pehupenyu hwedu. Ndivanaani vamwe kuti vandiudze kuti ndinofanira kurarama sei hupenyu hwangu?