වීඩියෝ දර්ශන

-> එය සොයා ගැනීම සඳහා පමණක් විරුද්ධ ලිංගයේ අය වෙත සංක්‍රමණය වූ පුද්ගලයින් සතුට ලබා දුන්නේ නැත.
-> සංක්‍රාන්ති ලිංගිකත්වය ගැන කතා කරන වෘත්තිකයන් සහ සමාජ විචාරකයින්.
-> මහාචාර්ය ජෝන් වයිට්හෝල්ගේ ළමා වියේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම.
-> ඩයැන් කොල්බට් පාසල්වල ළමයින් ලිංගිකව හැසිරීම පිළිබඳව කථා කරයි.
-> දෙමාපියන්, දේශපාලන icians යින් සහ සමාජ විචාරකයින් පාසල්වල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ අදහස් සාකච්ඡා කරයි.
-> ළමයින් සංක්‍රාන්ති ලිංගික සායනයක සේවය කළ වෛද්‍ය ක්වෙන්ටින් වැන් මීටරය කතා කරයි.