සංක්‍රාන්ති ලිංගිකත්වය පිළිබඳ වෘත්තීය පත්‍රිකා.

දායකයින්: -

මහාචාර්ය ඩයනා කෙනී.

ආචාර්ය විලියම් මැලෝන්.

ආචාර්ය රොබට් කොස්කි.

ආචාර්ය පෝල් මැක්හග්.

මහාචාර්ය ජෝන් වයිට්හෝල්.