මහාචාර්ය ජෝන් වයිට්හෝල් - ළමා වියේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ ඩිස්ෆෝරියා වීඩියෝ.

මාතෘකා අනුව ලැයිස්තුගත කර ඇත.