ویډیو

-> هغه خلک چې مخالف جنس ته یوازې د موندلو لپاره لیږدولي دا خوښي نه رسوي.
-> متخصصین او ټولنیز نظارت کونکي د لیږد په اړه خبرې کوي.
-> پروفیسور جان وائټ هال د ماشومتوب جنډر ډیسفوریا څرګندونې.
-> ډیان کولبرټ په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي تیري په اړه وینا کوي.
-> والدین ، ​​سیاستوال او ټولنیز نظارت کونکي په ښوونځیو کې د جنډر نظریاتو باندې بحث کوي.
-> ډاکټر کوینټین وان میتر چې په کلینیک کې د ماشومانو بدلولو ماشومانو کې کار کاوه خبرې کوي.