د لیږد په اړه مسلکي پاapersې.

مرسته کونکي:

پروفیسر ډیانا کیني.

ډاکټر ویلیم مالون.

ډاکټر روبرټ کاسکی.

ډاکټر پال میک هاګ.

پروفیسور جان وائټ هال.