ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੇਪਰ.

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ: -

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਆਨਾ ਕੇਨੀ.

ਵਿਲੀਅਮ ਮਾਲੋਨ ਡਾ.

ਡਾ. ਰੋਬਰਟ ਕੋਸਕੀ.

ਡਾ. ਪਾਲ ਮੈਕਘੱਗ.

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਹਨ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਲ.