လိင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာစာတမ်းများ။

ပံ့ပိုးသူများ: -

ပါမောက္ခ Dianna Kenny ။

ဒေါက်တာဝီလျံ Malone ။

Dr.Robert Kosky

ဒေါက်တာရှင်ပေါလု McHugh ။

ပါမောက္ခဆရာယောဟနျ Whitehall ။