Penafian

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan penafian berikut, bersama dengan terma dan syarat penggunaan kami.

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja dan disediakan oleh stopsafeschools.com. Walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan , atau grafik yang berkaitan yang terkandung di laman web untuk tujuan apa pun. Oleh itu, apa-apa ketergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah dengan risiko anda sendiri. Anda perlu membuat pertanyaan anda sendiri untuk menentukan sama ada maklumat atau produk sesuai untuk kegunaan anda.

Laman web ini mempunyai kemudahan Terjemahan Bahasa. Tiada tanggungjawab yang diambil untuk ketepatan mana-mana terjemahan.

Dalam apa jua keadaan, kami akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa jua pun yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang berbangkit daripada atau berhubung dengan penggunaan laman web ini .

Melalui laman web ini, anda mungkin boleh memaut ke laman web lain yang tidak terkawal stopsafeschools.com. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut. Penyertaan mana-mana pautan tidak semestinya menyiratkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

Setiap usaha dibuat untuk memastikan laman web itu berjalan lancar. Walau bagaimanapun, stopsafeschools.com tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, laman web yang tidak tersedia buat sementara waktu disebabkan oleh isu-isu teknikal di luar kawalan kami.

Notis Hak Cipta

Laman web ini dan kandungannya adalah hak cipta PENANGGULANGAN (Gabungan Terhadap Pendidikan Seksual Tidak Sakit) - © 2018. Hak cipta terpelihara.

Apa-apa pengagihan semula atau pengeluaran semula sebahagian atau semua kandungan dalam apa-apa bentuk adalah dilarang selain daripada yang berikut. Anda boleh mencetak atau memuat turun kandungan ke cakera keras tempatan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil sahaja. Anda boleh menyalin beberapa ekstrak hanya kepada pihak ketiga untuk penggunaan peribadi mereka, tetapi hanya jika anda mengakui laman web sebagai sumber bahan.

Anda mungkin tidak, kecuali dengan kebenaran bertulis kami yang nyata, mengedarkan atau mengeksploitasi kandungan secara komersial. Anda tidak boleh menghantarnya atau menyimpannya di laman web lain atau bentuk sistem pengambilan semula elektronik lain.

[/ vc_column_text] [/ vc_column]

Terjemahan Google

Kemudahan penterjemahan Google di Laman ini menghasilkan terjemahan mesin berasaskan statistik yang tidak disimpan dalam sistem kami. Informa, ejen kami, dan pemberi lesen kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa pun mengenai ketepatan, kesempurnaan, atau kesesuaian untuk tujuan terjemahan tersebut. Informa tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian, tindakan, tuntutan, prosiding, tuntutan, kos, perbelanjaan, ganti rugi, dan liabiliti lain sekalipun atau yang timbul disebabkan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan, yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada penggunaan terjemahan . Penggunaan ciri ini tertakluk kepada Syarat ini.