Профессор Жон Уайтхалл - Хүүхдийн жендэрийн дисфориа видео.

Сэдвүүдээр жагсаав.