Дианна Колберт. Сургууль дахь бэлгийн замын сургаал.