Како родители бараме за нашите деца:

-> Родовите идеологии се отстрануваат од програмите во училиштата.
-> Програмите за малтретирање кои ги опфаќаат сите видови малтретирање се спроведуваат во училиштата.
-> Дека наставниците имаат строги упатства за тоа што се учи во областа на сексуалноста.
-> Овие секс програми се враќаат на часови од сексуалната биологија.
-> Дека отворените сексуални слики се отстранети од сите програми за сексуални односи.
-> Таквите програми за секс се соодветни за возраста.
-> Децата не се компромитирани со тоа што се поучени да чуваат класни тајни.
-> Дека родителите имаат незабрането пристап до содржината на сите сексуални програми за материјали.
-> Децата не добиваат пристап до веб-страниците кои се поврзани со сексот и сексуалноста.
-> Дека родителите го задржуваат правото да го утврдат моралот на нивното дете.
-> На тинејџерите, со семејна поддршка, им е дозволено природно да ги решат сите родови прашања.
-> Дека родителите го задржуваат правото да одредат насока на своето дете во животот.