ວິດີໂອ

-> ຄົນທີ່ປ່ຽນເພດກົງກັນຂ້າມພຽງແຕ່ຄົ້ນພົບວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄວາມສຸກ.
-> ນັກວິຊາການແລະນັກວິຈານສັງຄົມເວົ້າກ່ຽວກັບການປ່ຽນເພດ.
-> ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ Dysphoria ຂອງອາຈານ John Whitehall.
-> Dianne Colbert ເວົ້າກ່ຽວກັບການມີເພດ ສຳ ພັນຂອງເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນ.
-> ພໍ່ແມ່, ນັກການເມືອງແລະນັກວິຈານສັງຄົມສົນທະນາກ່ຽວກັບອຸດົມການທາງເພດໃນໂຮງຮຽນ.
-> ດຣ Quentin Van Meter ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຄລີນິກເດັກປ່ຽນເພດເປັນຜູ້ເວົ້າອອກມາ.