វីដេអូ

-> មនុស្សដែលផ្លាស់ប្តូរទៅភេទផ្ទុយដើម្បីរកឃើញថាវាមិនបានផ្តល់នូវសុភមង្គលទេ។
-> អ្នកជំនាញនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយសង្គមនិយាយអំពីការប្តូរភេទ។
-> ការពន្យល់របស់សាស្រ្តាចារ្យចនវ៉ាលល័រស្តីអំពីយេនឌ័រកុមារឌីសហ្វរ្យា។
-> Dianne Colbert និយាយអំពីការរួមភេទរបស់កុមារនៅតាមសាលារៀន។
-> ឪពុកម្តាយអ្នកនយោបាយនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយសង្គមពិភាក្សាពីមនោគមវិជ្ជាយេនឌ័រនៅក្នុងសាលារៀន។
-> វេជ្ជបណ្ឌិតឃ្វីនទីនវ៉ាន់ម៉ែត្រដែលធ្វើការនៅគ្លីនិកកុមារប្តូរភេទនិយាយចេញមក។