ក្រដាសវិជ្ជាជីវៈស្តីពីការប្តូរភេទ។

អ្នកចូលរួមវិភាគទាន៖ -

សាស្រ្តាចារ្យ Dianna Kenny ។

វេជ្ជបណ្ឌិតវីលៀមម៉ុន។

Dr.Robert Kosky ។

វេជ្ជបណ្ឌិត Paul McHugh ។

សាស្រ្តាចារ្យចនវ៉ាលល័រ។