សាស្រ្តាចារ្យចនវ៉ាលល័រ - វីឌីអូឌ័រឌូហ្វ័រយ៉ាកុមារភាព។

បានចុះបញ្ជីដោយប្រធានបទ។