ចុចវីដេអូដើម្បីមើលសាស្រ្តាចារ្យចនវ៉ាល្លីសនិយាយ (គ្រាន់តែជាភាសាអង់គ្លេស) ឬចុចលើប្រតិចារិកហើយអានអ្វីដែលគាត់ត្រូវនិយាយជាភាសារបស់អ្នក។ pdf អាចទាញយកបាន។ វាត្រូវបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើងបានផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ដែលអ្នកអាចផ្ទុកឯកសារ pdf ហើយបកប្រែទៅជាភាសារបស់អ្នក។