XAV

cov yeeb yaj duab

-> Cov tib neeg hloov mus rau qhov kev sib daj sib deev tsuas yog tshawb nrhiav nws tsis xa kev zoo siab.
-> Cov kws tshaj lij thiab cov kws tshaj lij pab cuam hais lus transgenderism.
-> Tus xibfwb John Whitehall piav qhia kev menyuam yaus yog txivneej / pojniam Dysphoria.
-> Dianne Colbert hais txog kev sib deev ntawm cov menyuam yaus hauv tsev kawm ntawv.
-> Cov niam txiv, Kws lis laj fai laj kam thiab pej xeem tawm tswv yim sib tham txog hom phiaj xwm tub los ntxhais hauv tsev kawm.
-> Dr. Quentin Van Meter uas ua haujlwm ntawm chaw kho mob hloov pauv cov menyuam yaus tau hais tawm.