به عنوان والدین ما از فرزندان خود تقاضا داریم:

-> اینکه ایدئولوژی های جنسیتی از برنامه ها در مدارس حذف می شوند.
-> این برنامه های قلدری که به انواع قلدری ها پرداخته اند در مدارس اجرا می شوند.
-> اینکه معلمان درباره آنچه در حوزه جنسی آموخته می شود ، راهنمایی های دقیق دارند.
->                این برنامه های سکس به درس های زیست شناسی جنسی بازگشته است.
->                این تصاویر جنبه ی آشکار از همه ی برنامه های جنسی حذف می شود.
->                این برنامه های جنسیتی مناسب سن هستند
->                با اطمینان دادن به حفظ اسرار کلاسها، اطفال به خطر نمی افتند.
->                این والدین دسترسی به محتویات هر گونه مواد برنامه های جنسی را محدود می کنند.
->                این کودکان دسترسی به وب سایت هایی که به رابطه جنسی و جنسیت مربوط می شوند دسترسی ندارند.
->                والدین حق دارند که اخلاق کودکشان را تعیین کنند.
->                این نوجوانان، با حمایت خانواده، مجاز به حل هر گونه مسائل جنسیتی به طور طبیعی هستند.
->                والدین حق دارند که جهت زندگی فرزندشان را تعیین کنند.

تعداد بازدید ها: 766

رفته به بالا