فیلم های

-> افرادی که فقط برای کشف آن به جنس مخالف منتقل شده اند ، خوشبختی را تحقق نمی بخشند.
-> حرفه ای ها و مفسران اجتماعی که در مورد transgenderism صحبت می کنند.
-> توضیحات استاد جان وایتهال درمورد جنسیت جنسیتی در کودکی.
-> دایان کلبرت در مورد جنسیت کودکان در مدارس صحبت می کند.
-> والدین ، ​​سیاستمداران و مفسران اجتماعی درباره ایدئولوژی های جنسیتی در مدارس بحث می کنند.
-> دکتر کوئنتین ون متر که در یک کلینیک در زمینه کودکان تراریخته کار می کند صحبت می کند.