ایمنی مدارس جنسیتی LGBT در مدارس امن

در استرالیا ، ابتدا ایدئولوژی های جنسیتی LGBT که به کودکان در مدارس آموزش داده می شد ، در برنامه ای به نام مدارس ایمن ارائه شد. با توجه به اعتراض والدین ، ​​این نام بارها و بارها تغییر کرده است و همچنان ادامه دارد. تعدادی از سازمان های مختلف برنامه های اضافی تولید کرده اند که معلمان نیز در این کلاس های جنسیتی از آنها استفاده می کنند.

در حالی که گفته می شود برنامه های مدارس ایمن اجباری نیست ، اما مفاهیم روانشناسی جنسیتی اکنون در برنامه های آموزش جنسی ما وارد شده اند که اجباری است. ما مطالب تعدادی از این برنامه ها را برای اطلاعات شما در این سایت قرار داده ایم.

مواد تدریس مدارس ایمن.

مواد امن مدارس ایمن مدارس و والدین مدارس ایمن.

مردم در مورد برنامه های مدارس ایمن صحبت می کنند.