مقالات حرفه ای در زمینه تراریخته گرایی.

مشارکت کنندگان: -

استاد دیانا کنی

دکتر ویلیام مالون

دکتر روبرت کوسکی

دکتر پل مک هه

استاد جان وایتهال.